Το πρότζεκτ

Σχετικά με το έργο

Το ξέσπασμα της επιδημίας του ιού COVID-19 οδήγησε σε έξαρση της εξ αποστάσεως εργασίας, με την πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της ΕΕ να υποχρεούται να εργαστεί εκτός γραφείου. Μία τέτοια εργασιακή εξέλιξη, έρχεται σε αντίθεση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, όπου μόλις το 5-10% των εργαζομένων στην ΕΕ εργάζονταν εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την Eurostat.
Μία από τις πιο επείγουσες προκλήσεις που προκύπτει είναι η προοπτική μιας διαρκούς αλλαγής στις εργασιακές συνθήκες, με το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού να δουλεύει σε χώρους εκτός των τυπικών εργασιακών εγκαταστάσεων.
Η προοπτική μετάβασης της εργασιακής καθημερινότητας σε ένα παράδειγμα τηλε-απασχόλησης δημιουργεί αβεβαιότητα και δυσφορία στους εργαζομένους, καθώς μπορεί να επιφέρει ανατροπές στους συνήθεις τρόπους επικοινωνίας, στα πρότυπα εργασίας και στις δυναμικές των ομάδων. Ενώ ένα μικρό τμήμα του εργατικού δυναμικού δείχνει ήδη εξοικειωμένο με την εξ αποστάσεως εργασία, για τους περισσότερους αναδύεται έντονη η ανάγκη βελτίωσης των σχετικών οριζόντιων (soft) και κάθετων (hard) δεξιοτήτων τους. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν τις ψηφιακές, κοινωνικές και επικοινωνιακές γνώσεις, την ικανότητα δημιουργίας ενός λειτουργικού οικιακού γραφείου, και τη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού – προσωπικού βίου.
Τα αποτελέσματα του έργου REMSKA θα προσφέρουν εργαλεία αντιμετώπισης αυτής της εργασιακής πρόκλησης.

ΣΤΌΧΟΙ

Το REMSKA, σκοπεύει στη διάδοση ευκαιριών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εργασία. Οι στόχοι του έργου REMSKA είναι οι ακόλουθοι:
Στόχος 1: Σχεδιασμός ενός τεκμηριωμένου προγράμματος σπουδών με θέμα τις δεξιότητες για απομακρυσμένη εργασία.
Στόχος 2: Ανάπτυξη μεθόδων ευέλικτης κατάρτισης (π.χ. ηλεκτρονικό βιβλίο, Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα) και θεματικά στοχευμένων και καινοτόμων πόρων ανοιχτής πρόσβασης.
Στόχος 3: Περαιτέρω ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων κατά την περίοδο της απομακρυσμένης εργασίας.
Στόχος 4: Δημιουργία και παροχή πρόσβασης σε εργαλεία και οδηγίες που αφορούν τεχνολογικές και οργανωτικές πτυχές της απομακρυσμένης εργασίας.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Οι ευρωπαίοι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό του REMSKA με σκοπό την επικαιροποίηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους, προκειμένου να καλύψουν καλύτερα τις αναδυόμενες ανάγκες που συνδέονται με τις ικανότητες και δεξιότητες που είναι καίριες για την απομακρυσμένη εργασία.
Όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο REMSKA MOOC και στο ηλεκτρονικό βιβλίο για μη τυπική, αυτοκατευθυνόμενη, μάθηση και βελτιώση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την τηλε-εργασία.
Οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, οι εργοδότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώσεις εργαζομένων και φορείς που υποστηρίζουν την δια βίου εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να προσκαλέσουν ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στο Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα REMSKA.
Ο οδηγός βέλτιστων πρακτικών που καλύπτει τεχνολογικές και οργανωτικές πτυχές της απομακρυσμένης εργασίας θα παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των πρακτικών εξ αποστάσεως εργασίας και να καλύψει τις αναδυόμενες ανάγκες στον τομέα των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Χάρτης ιστότοπου

Ακολουθήστε μας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.