Il Progetto

ЗА ПРОЕКТА

Избухването на вируса Covid-19 в края на 2019 и началото на 2020 г. доведе до нарастване на дистанционната работа, като преобладаващата част от служителите в административната и високотехнологичната сфера в ЕС бяха принудени да работят в извън офисни условия; това е сериозна разлика в сравнение с предходните години, когато само 5-10% от работещите в ЕС са работили дистанционно, според Евростат.
Едно от най-належащите предизвикателства, които се появиха, бе възможността за продължителна промяна на работното място, при което голяма част от работната сила работи извън офис помещенията.
Перспективата за преход към работа от разстояние създава несигурност и стрес за работещите по целия свят, тъй като нормалните модели на работа, методи на комуникация и динамиката на екипа се нарушават, а преди пандемията само малка част от служителите са запознати с този начин на работа. За повечето работещи възниква съществена необходимост от подобряване на съответните меки и твърди умения и компетенции, вариращи от цифрови, социални и комуникационни умения до създаване на работещ домашен офис и работен режим, както и от поддържане на баланс между професионалния и личния живот и водене на здравословен начин на живот.
Резултатите от проекта REMSKA ще предоставят някои инструменти в отговор на това предизвикателство.

ЦЕЛИ

Проектът REMSKA има за цел да предостави висококачествени възможности за обучение за повишаване на квалификацията и уменията на служителите, приложими във всички професионални области, където дистанционната работа е или може да бъде практикувана. За да бъде постигнато това, целите на проекта REMSKA са както следва:

Цел 1: Изготвяне на базирана на доказателства учебна програма за придобиването на умения за работа от разстояние за възрастни.
Цел 2: Разработване на гъвкави методи за провеждане на обучения (електронна книга, Масивен отворен онлайн курс) и иновативни ресурси с отворен достъп, за да бъдат подпомогнати хората в придобиването и развитието на умения за работа от разстояние.
Цел 3: Подкрепа на самооценката на ключови компетенции за периода на работата от разстояние. Цел 4: Създаване и осигуряването на достъп до инструменти и насоки, насочени към технологичните и организационни аспекти на работата от разстояние.

РЕЗУЛТАТИ

Европейските организации и центрове, предоставящи образование за възрастни ще имат възможността да използват обучителните модули и материали, разработени в рамките на проекта REMSKA и да актуализират съдържанието на обучителните си курсове, за да отговорят на съществуващите професионални нужди по отношение на уменията и компетенциите, свързани с работата от разстояние.
Всеки ще има възможността да получи достъп до Масивния отворен онлайн курс и електронната книга на REMSKA, за да проведе неформално самостоятелно обучение и да подобри собствените си компетенции.
Организации и центрове, предоставящи образование за възрастни, работодатели и други заинтересовани страни, като центрове за кариерно консултиране, бюра по труда, работнически асоциации и центрове за подкрепа на продължаващото образование, ще могат да използват и да канят заинтересованите лица да получат достъп до Масивния отворен онлайн курс на REMSKA. Ръководството за добри практики, обхващащо технологичните и организационни аспекти на работата от разстояние, ще предостави насоки на всички заинтересовани страни как да подобрят своите практики за отдалечена работа и да отговорят на възникващите нужди от професионални умения.

Карта на сайта

Последвайте ни

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Политика за поверителност

Условия за ползване