ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες για τη χρήση του υλικού εκπαίδευσης και αξιολόγησης REMSKA για κάθε μαθησιακή ενότητα , καθώς και οδηγίες για την ανάπτυξη πρόσθετου υλικού, σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα του REMSKA. Το εγχειρίδιο εκπαιδευτή REMSKA περιέχει επίσης λεπτομερείς μελέτες περιπτώσεων, πρακτικές ασκήσεις, αναγνώσεις ιστορικού και ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Ηλεκτρονικό βιβλίο μαθητών

Το ηλεκτρονικό βιβλίο περιλαμβάνει αποσπάσματα κειμένου από το εκπαιδευτικό υλικό επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στους μαθητές να συνεχίσουν το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσής τους ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος, με ή χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Αυτοαξιολόγηση και «εργαλειοθήκη» για ενήλικες

Το υλικό αυτοαξιολόγσης περιλαμβάνει: α) ένα σύνολο εργαλείων αυτοαξιολόγησης σχετικά με τις δεξιότητες, την ετοιμότητα και την αντίληψη απέναντι στην τηλε-εργασία, β) έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών που καλύπτει τόσο τις τεχνολογικές όσο και τις οργανωτικές πτυχές της απομακρυσμένης εργασίας, καθώς και μια Δήλωση Υποστήριξης για την επικύρωση και έγκριση των εκπαιδευτικών πόρων του REMSKA και γ) ένα σύνολο εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων πρωτοκόλλων, οδηγιών και λιστών ελέγχου που διευκολύνουν τις πρακτικές και τις διαδικασίες απομακρυσμένης εργασίας. Η εργαλειοθήκη αυτοαξιολόγησης παρέχει στους εργαζόμενους ή σε όσους αναζητούν εργασία και θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, τους απαραίτητους πόρους που θα τους επιτρέψουν να καθορίσουν τους δρόμους για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω της αυτοαξιολόγησης.

Μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μαθήμα REMSKA

Διαδικτυακό μάθημα αυτοκατευθυνόμενης και μικτής εκπαίδευσης

Χάρτης ιστότοπου

Ακολουθήστε μας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.