РЕЗУЛТАТИ

REMSKA | Наръчник за обучители

Това е наръчник в подкрепа на обучителите при провеждането на курс за развитие на умения и компетенции, свързани с работата от разстояние. Наръчникът предоставя насоки за обучение на възрастни с използване на материалите за обучение и оценка на REMSKA за всеки обучителен модул и инструкции за разработването на допълнителни материали и ресурси в съответствие с резултатите от проучването в рамките на проекта REMSKA. Наръчникът за обучители на REMSKA също така съдържа подробни казуси, практически упражнения, основни материали по темата и линкове към допълнителни източници.

REMSKA | Електронна книга

Този резултат представлява електронна книга за обучаемия, предоставяща на учащите: бърз достъп до цялата информация и знания в рамките на курса. Електронната книга включва текстови откъси от разработените учебни материали, позволяваща на учащите да продължат теоретичната подготовка от обучението си по всяко време и на всяко място, със или без достъп до интернет.

REMSKA | Самооценка и набор от инструменти за възрастни

Този резултат представлява набор от инструменти за улесняване на работата от разстояние, включващ: а) набор от инструменти за самооценка на уменията, готовността и отношението към работата от разстояние, б) ръководство за най-добри практики, обхващащо както технологичните, така и организационните аспекти на работата от разстояние, както и Декларация за подкрепа (SoS) за валидиране и одобряване на ресурсите на REMSKA и в) набор от инструменти, включващ протоколи, насоки и контролни списъци, улесняващи практиките и процесите на дистанционна работа. Основната цел на този резултат е да осигури необходимите ресурси, позволяващи на заетите или търсещите работа лица да определят пътя за тяхното по-нататъшно развитие чрез самооценка.

REMSKA Масивен Отворен Онлайн Курс

Онлайн курс за самостоятелно и дистанционно обучение