Τι είναι το έργο REMSKA

REMote working SKills for All

Το έργο «REMSKA- δεξιότητες τηλε-εργασίας για όλους» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το REMSKA στοχεύει στην ευρεία διάδοση ευκαιριών μάθησης, υψηλής ποιότητας, η οποία θα ενισχύει τις βασικές ικανότητες των εργαζομένων ή όσων αναζητούν εργασία σε μια αναδυόμενη εποχή τηλέ-εργασίας

Η πρόκληση

Η προοπτική μετάβασης της εργασιακής καθημερινότητας σε ένα παράδειγμα τηλε-απασχόλησης δημιουργεί αβεβαιότητα και δυσφορία στους εργαζομένους, καθώς μπορεί να επιφέρει ανατροπές στους συνήθεις τρόπους επικοινωνίας, στα πρότυπα εργασίας και στις δυναμικές των ομάδων. Ενώ ένα μικρό τμήμα του εργατικού δυναμικού δείχνει ήδη εξοικειωμένο με την εξ αποστάσεως εργασία, για τους περισσότερους αναδύεται έντονη η ανάγκη βελτίωσης των σχετικών οριζόντιων (soft) και κάθετων (hard) δεξιοτήτων τους. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν τις ψηφιακές, κοινωνικές και επικοινωνιακές γνώσεις, την ικανότητα δημιουργίας ενός λειτουργικού οικιακού γραφείου, και τη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού – προσωπικού βίου.

Στόχοι και αποτελέσματα

Το REMSKA στοχεύει στην ευρεία διάδοση ευκαιριών μάθησης, υψηλής ποιότητας, η οποία θα ενισχύει τις βασικές ικανότητες των εργαζομένων ή όσων αναζητούν εργασία σε μια αναδυόμενη εποχή τηλέ-εργασίας

 

Οι εταίροι

Η σύμπραξη REMSKA περιλαμβάνει 6 οργανισμούς, με συμπληρωματικές δεξιότητες, από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία, Βουλγαρία και Βέλγιο) από τους κόσμους της ανώτατης εκπαίδευσης (HAW-Hamburg) και εκπαίδευσης ενηλίκων (Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, IAL Nazionale), τον τομέα της έρευνας (PROMEA) και της συμβουλευτικής ( INNOVELA). Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Αμβούργου (HAW- Hamburg), η σύμπραξη περιλαμβάνει επίσης δύο θεσμικούς παράγοντες από τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, συγκεκριμένα το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (BIBB) της Γερμανίας και την Ένωση Κέντρων Δια Βίου Μάσθησης της Σλοβενίας Zveza Ljudskih Univerz Solvenije (ZLUS), οι οποίοι και λειτουργούν ως συνδεδεμένοι Ετάιροι του έργου.

Χάρτης ιστότοπου

Ακολουθήστε μας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.